Олимпиада буряад хэлэнэй

Сагаан hараар! Сагаалганаар! Февраль hара гаража, агын тойрогтомнай габшагай буряад хэлэнэй hарын үдэрнүүд эхилээ. Мартын 3-да Могойтодомнай аймагай олимпиадын шалгалта үнгэрөө. Манай hургуулиин hурагшад, 7 ангиин Уржинова Долгор 1 hуури ба 9 ангиин Цыдыпова Арюна 3 hуури эзэлбэ. Мартын 9-дэ Агын тойрогой олимпиадын шалгалта үнгэрхэдэнь, Цыдыпова Арюна 3 hуури эзэлжэ гараба. Эдэ басагадтаа номдонь амжалта, бэеын энхэ элүүрые хүсэе! Буряад хэлэеэ мартангүй, дээшэнь үргэжэ, бидэниие баясуулжа саашаадаа ябахань болтогой!